Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İnert Grup Gıda Yemek Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla İnert Grup Gıda Yemek Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından toplanan Kişisel Verileriniz; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel ve Çevresel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, Çalışanların Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası haklarından yararlanmasını sağlamak amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

Bu kişisel veriler, yurtiçinde Mali Müşavirler, Avukatlar, Banka, Kamu İhale Kurumu, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları, Müşteri alıcı gruplarına Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amaçları kapsamında aktarılabilecektir.

Bu kişisel veriler yurtdışında yerleşik üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve İşlenme Şartları

Bu kişisel verileriniz, kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta, kart okuyucular, Yazılım uygulamaları, kameralar gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle Açık Rıza, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Kanun Hükmü, Veri Sorumlusu Meşru Menfaat kişisel verilerin işlenmesi şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

a) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

a) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

a) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

a) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

a) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

a) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

a) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

a) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;
⦁ Karaali Mh.15 Sokak No:3 Çalı, 16235 Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak;
⦁ inertgrup@hs03.kep.tr adresimize, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
⦁ Sistemimizde kayıtlı bulunan veya size ait olduğu teyid edilen elektronik posta adresiniz üzerinden pcopur@inert.com.tr e-posta adresine göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.